News
    Zhejiang Zhongfang Holding Group Co.,Ltd. Address:Nanyang Economic Development Zone, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China
    Telephone:+86 571-22817353 Fax:+86 571-22817353 E-Mail: ztex@ztex.cn
    Copyrighter: Zhejiang Zhongfang Holding Group Co.,Ltd. Design and Make: Network Department of Zhejiang Zhongfang Holding Group
    Zhejiang ICP Registration No. 05030784